سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یمکانیک ماشین های کشاورزی
امین اله معصومی – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی صادقی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بزرگترین چالش دربرداشت علوفه بصورت خشک سریعتر خشک نمودن آن به منظور حفظ کیفیت علوفه و کمتر نمودن ضایعات می باشد با برداشت علوفه توسط دروگر ساقه کوب به دلیل انباشت علوفه بریده شده برروی هم خشک شدن با آهنگ کمتری صورت میگیرد که وجود شبنم در اوایل بهار و شهریورماه بخصوص در مناطق معتدل مزیدبرعلت می شود درحالیکه برگ و ساقه روی ردیف علوفه بریده شده بوسیله سواتر براثر تابش آفتاب و وزش باد سریع خشک می شوند قسمت زیرین آن تا چند روز در برخی مناطق دربهار تا هفت روز همچنان تر و شاداب می باشد که درفرایند بسته بندی ایجاد اشکال می کند در تحقیق حاضر طراحی ساخت و ارزیابی دستگاهی که بدون زیرورو کردن باعث تسریع در خشک شدن یونجه گردد پرداخته شد دستگاه فوق به صورت سوارشونده طراحی شد که نیروی محرکه خود را از یک هیدروموتور میگیرد برای بلندکردن علوفه از سطح زمین و هوادهی به آن از مکانیزمی شبیه قسمت بردارنده جلو دستگاه بسته بند استفاده شد قسمتهای ساخته شده شامل شاسی، اتصال سه نقطه و سیستم انتقال نیرو می باشد برای مدل کردن دستگاه از نرم افزار mechanical desktop 6.0 استفاده شدپس از ساخت دستگاه در مزرعه مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفت . موارد مورد ارزیابی شامل تاثیر دستگاه برتلفات ریزش و کیفیت یونجه برداشت شده بود دراین مرحله همچنین اثر دستگاه برنرخ خشک شدن با یک ازمون مقایسه ای مورد بررسی قرارگرفت.