سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن حاتمی – گروه اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صفائیه، یزد
سیما امیربیکی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم

چکیده:

در این مقاله معادلات مدکوپل شده حاکم بر کریستال های فوتونی یکبعدی ساخته شده از شیشه های چلکوجناید را نوشته وبه شبیه سازی شبه پالساز طریق روشرانگکوتا و گأوس سایدل پرداخته ایم .شبیه سازی را درطول موج های مختلف برای شبه پالس انچام داده ونشان دادهایم که به وسیلهی آن میتوان یککلید تمام نوری طراحی نمود.