سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن فلاح – استادیار دانشگاه امام حسین
محمودرضا مردانشاهی – دانشجوی فوق لیسانس صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت زنجیرة تأمین برای صنایع بزرگ ارائه گردیده اس ت. متدولوژی بکارگرفته شدهSSADM می باشد که مراحل کار طبق روش سیکل خطی انجام شده اس ت. ابتدا مدیریت زنجیرة تأمین مورد مطالعه وشناسایی قرار گرفته وساختار صنایع کشوربا مدلSCORمقایسه گردیده است و پس از تطبیق زنجیرة تأمین مناسب برای اینگونه سازمانها سیستم اطلاعات مدیریت مناسب طراحی گردیده است.[ ۱٫[محدودة کاری سیستم، بخش پیمان سپاری با رویکرد کیفی می باشد که فرایندهای مورد نیاز زنجیرة تأمین وجریان داده ها را در این محدوده تعریف نموده است .