سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد سعید جبل عاملی – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
آیت رضایی فر – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی بانکهای داده به عنوان روشی توانمند در تحلیل ریسک پروژههای گوناگون و ابزاری برای جمع- آوری و استفاده از اطلاعات پروژه، به فواید بهرهگیری از بانکهای داده و ایجاد یک سیستم اطلاعات مدیریت در تحلیل ریسک طرحهای سرمایهگذاری صنعتی پرداخته شده است. ریسکهای هر پروژه براساس عوامل مختلفی از قبیل محدوده پروژه، حوزه کاری پروژه، کاربران آن و سایر شرایط بیرونی و داخلی با دیگر پروژهها تفاوت دارند. در صورتی که امکان استفاده از اطلاعات ریسک پروژههای قبلی که در یک یا تعدادی از عوامل ذکر شده با پروژه در حال مطالعه همخوانی داشته باشند فراهم گردد، در عمل جلوی تکرار بسیاری از اشتباهات گذشته گرفته شده و یا برای بهرهگیری از بسیاری از فرصتهای احتمالی با آمادگی بیشتری عمل خواهد شد. بنابراین، در تحلیل ریسکهای هر پروژه به اطلاعات متفاوتی نیاز خواهد بود که ممکن است در محلهای مختلف جمعآوری شده باشند. از این رو در این مقاله، ساختاری برای ایجاد یک سیستم اطلاعات مدیریت در تحلیل ریسک طرح- های سرمایهگذاری صنعتی پیشنهاد گردیده است.