سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسن مدنی – استاد یار دانشکده مهندسی معدن ، متالورژی و نفت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی اسدی داود آبادی – کارشناس ارشد استخراج معدن

چکیده:

تهویه در مترو به دلیل رفت وآمد و حضور تعداد زیادی از مسافران در تونلها ، قطارها و ایستگاههای مترو اهمیت ویژه ای دارد .اجزای مترو عبارت از تونلها و ایستگاهها هستند که هوای داخل آنها باید در شرایط عادی و اضطراری دائما تهویه شود، تا در مواقع عادی شرایط مطلوبی برای افراد و در مواقع اضطراری امکان نجات برای افراد فراهم گردد. با توجه به این مطلب که در حالت عادی قطارهای مترو با سیستم برق کار می کنند ، لذا در تونل و ایستگاهها آلاینده های ناشی از سوختهای فسیلی تولید نمی شود و بنابراین در شرایط عادی باید فقط به گرمای ناشی از تجهیزات ولوازم موجود درایستگاهها ، تونل ، افراد و قطارها توجه کرد. باتوجه به این مطلب گرمای ناشی از ایستگاههای مولوی – شوش محاسبه و مقدار هوای لازم برای تهویه کردن به میزانm3/sec 64 تعیین شد.درشرایط اضطراری نیز با توجه به نوع تونل و ایستگاهها و استانداردهای لازم برای راندن دود در جهتی که راههای فرار برای مسافران حفظ شود و باتوجه به سطح مقطع تونل که برابر ۲m 60 است ، مقدار هوای لازم برایتهویه کردن در شرایط اضطراری به میزانm3/sec 105 تعیین شد .در نهایت بامحاسبه مقدار هوای لازم در شرایط عادی و اضطراری و میزان وچگونگی توزیع گرمایی در محیط مترو مقدار هوای لازم جهت هر بخش از محیط مترو محاسبه شده است .