سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیداکبر نیلی پورطباطبائی – عضو هیات علمی – دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان
رضوان جابری – کارشناس مهندسی صنایع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه مدیران سازمانها به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی و نهایتا دستیابی به مزیت رقابتی در عرصه تجارت جهانی ناگزیر به اتخاذ تصمیماتی در جهت بهبود بهره وری، انگیزش، رضا یتمندی شغل ی وارتقاء روح ی ه مشارکت گروه ی سرما یه ها ی هوشمند سازمان می باشند . تصمیم گیری مدیران در حوزه مسائل منابع انسانی همواره باریسک ومخا طرات احتما لی ناش ی از عدم پاسخگویی مناسب همراه است ،اما با مدیریت موثر ریسک و پیش بینی و کنترل به موقع معضلات ،سازمان با احتمال بیشتری به اهداف تعریف شده دست می یابد . یکی از راه کارهای موثر در دستیابی به اهداف ذکر شده ، استفاده از س یستم انگیزشی مناسب می باشد . پرکاربردترین سیستم انگیزشی ،سیستم پرداخت بر اساس عملکرد می باشد که تحت عناوین مختلفی همچون آکورد ،پاداش بهره وری ،کارانه و غیره شناخته می شود .
در این مقاله،پس از معرفی شرکت مورد مطالعه ، مرور مختصری بر مفاهیم بهره وری ،ارزش یابی عملکرد و مد یریت پاداش شده است . در ادامه با دیدگاه مدیریت ریسک سیستم فعلی پرداخت برا ساس عملکرد مورد بررس ی قرار گرفته و با طراح ی یک سیستم جامع ،سعی شده تا ضمن برطرف کردن نقایص سیستم فعلی . در نحوه ارزیابی عملکرد پرسنل ،ارتقاء بهره وری و افزایش انگیزش کلیه پرسنل صف و ستاد بهبود ایجاد گردد . همچنین ساختار بهبود عملکرد فرد ی به سمت بهبود عملکرد گروهی هدایت شده و هدف از آن افزایش انگیزش گروهی و در نهایت ارتقاء بهره وری کل سازمان می باشد . طرح پیشنهادی در سال ۱۳۸۵ در شرکت مذکور به مورد اجرا گذاشته شد و نتایج به دست آمده پس از اجرای آن عبارتند از : ارتقاء بهره ور ی در نتیجه افزایش ارزش تولید ، یکنواختی پاداش قسمتها ی تولی دی،کاهش تفاوت راندمان سرپرستان و اپراتورها ، افز ایش انگیزش درکلیه پرسنل ( صف و ستاد )