سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامحسین نیکوکار – عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع)
وجه الله قربانی زاده – دانشجوی دکتری مدیریت سیستم دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سیستم خبره یکی از شاخه های بسیار مهم هوش مصنوعی است که همانند یک فرد خبره با استفاده از دانایی و روش های استنتاج به حل مسایل می پرداز د. این رشته در دو دهه گذشته در بسیاری از زمینه های تخصصی بخصوص مدیریت، بازرگانی، اقتصاد، پزشکی و مهندس ی کاربردهای موفقی داشته است و از جمله می توان از آن به عنوان سیستم پشتیبان تصمیم نیز استفاده کرد.
این مقاله به یافته های تحقیقی اشاره دارد که در آن سیس تم خبره ای به منظور تصمیم گیری درباره برون سپاری تعمیرگاه های یکی از سازمان های بزرگ دول تی طراحی شده است؛ در طراحی این سیستم، برای اکتساب دانش افراد خبره از سه مرحله مصاحبه جهت دهنده، ساخت یافته و متفکرانه استفاده شده است و به دنبال آن با بهره گیری از نمودار موکل ر ۱، جداول تصمیم گیری، اصول تنظیم قواعد و به کمک پوسته VP-expertسیستم خبره مورد نظر طراحیشده است که با دریافت اطلاعات لازم از کاربر، نسبت به برون سپاری یا عدم برون سپاری تعمیرگاه بخصوص تصمیم
گیری کرده و با توجه به شرایط و ویژگی های هر تعمیرگاه بهترین گزینه ممکن را پیشنهاد می کند.