سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رضا حکیمی – گروه کامپیوتر, دانشکده فنی و مهندسی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
سعید ستایشی – گروه مهندسی هستهای ( پرتو پزشکی )، دانشکده مهندسی هستهای و فیزیک, دانشگ

چکیده:

رویتپذیری هلال ماه یکی از دغدغ ه های کشورهایی میباشد که به نوعی از تقویم هجری قمری استفاده م ی کنند. نگارنده نیز با مطالعات فراوان در مورد نتایج ارصاد معتبر نجومی در ایران و جهان، ضمن داده کاوی برای اولین بار سیستم خبر ه ای جهت پیشبینی رویت پذیری هلال ماه ارائه داده اس ت . ابتدا ۸۳۰ گزارش معتبر ( داده های واقعی ) از ارصاد منجمین این حوزه گردآوری و
با گزینش ۶ پارام تر مهم در گزارشات، پایگاه داده ایجاد شد . با استفاده از این پایگاه داده و شبکه عصب ی – فازی تطبیق ی , ( Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System ) ANFIS پیشبینی رویتپذیری هلالهای ماه با ابزار اپتیکی و چشمغیرمسلح در ۴ منطقه اصلی, ۳ منطقه بحرانی و یک منطقه بحرانی ویژه مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل مورد ارزیابی
۲ تایی متغیرها برای – قرارگرفت. از قابلی تهای سیستم خبره فوق انعطا ف پذیری زیاد جهت استفاده از بهترین مجموعه های ۶ سهولت کاربران میباشد. در ضمن این سیستم خبره , آغاز فصل هوشمندی در حوزه پ ی شبینی رویتپذیری هلال ماه به حساب میآید و قادر است با دقتی در حدود ۹۹,۹۹۸ درصد مناطق مذکور را پی شبینی نماید.
مراکز استخراج تقویم هجری قمری در سراسر دنی ا از جمله مرکز تقویم دانشگاه تهرا ن , دفاتر مراجع عظام شیعه و سنی در سراسر دنیا از جمله ستاد استهلال د فتر مقام معظم رهبری و مراکز علمی – تحقیقاتی – نجومی سراسر دنیا از جمله انجمن نجوم ایرا ن مهمترین بهرهوران این سیستم خبره میباشند.