سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهراب فیروزی فر – برق منطقه ای مازندران دانشجوی دکترای برق
مهرزاد رستمی – برق منطقه ای مازندران کارشناس ارشد کامپیوتر – نرم افزار
شهرام جدید – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اپراتورها در مراکز کنترل و پستهای بـرق بـا حجـم زیـادی از خطاها و آلارمها روبرو می باشند که سرعت عمـل وتخصـص جهــت تصــمیم گیــری نقــش اساســی دارنــد . لــذا اســتفاده از ابزارهای مصنوعی از جمله سیس تم های خبره جهت کمک بـه اپراتور و پشتیبانی تصمیم حـائز اهمیـت مـی باشـد. روشـهای پردازش آلارم و روشهای تشخیص خطا و تمـایز بـین آنهـا و طراحی و پیاده سـازی و اجـرای سیسـتم خبـره ۱ خطایـابی در پستهای فشار قوی برق ارائه مـی شـود کـه جهـت کمـک بـه اپراتورهای پست برای تصمیم گیـری در مـواقح اضـطراری و همچنین آموزش نیروهای جدید طراحی شده اسـت. سیسـتم خبره طراحی شده در این مقاله مبتنی بر قانون می باشـد کـه از دو بخش اصلی موتور استنتاج و پایگاه دانش تشکیل می شود .