سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن حیدری پور – کارشناس ارشدشرکت سنگ آهن مرکزی ایران
حسن حسینی نسب – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

با توجه به ضرورت امر برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها و اینکه در تصمیم گیریهـای اسـتراتژیک عمـدتا " از معیارهـای کیفـی اسـتفاده می شود، بعلت تعدد این معیارها وپیچیدگی قوانین حاکم بر آنهامدلهای رایج تصمیم گیری کارایی لازم را ندارند . بااستفاده از سیـستم هـای خبره می توان علاوه بر رفع نواقص فوق با استاندارد کردن فرایند تصمیم گیری وحفظ تجربیات گرانبها در داخل سازمان، به مدیران جهـت تصمیم گیری کمک نمود .
در این تحقیق سعی شده است با شناسایی عوامل مهم در تجزیه و تحلیل استراتژیک و استفاده از نظرات مدیران و کارکنـان در دادن امتیـاز به عوامل داخلی و خارجی جزءشده وانتقال آنها به سیستم خبره ، نسبت به شناسایی نقاط قوت وضعف سـازمان وفرصـتها و تهدیـدها اقـدام نمود .
این سیستم در فرایند برنامه ریزی استراتژیک شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بکار گرفته شده و توانسته است علاوه بر ارائه لیستی از نقاط قوت و ضعف و فرصت وتهدید، امتیاز سازمان را از نظر عوامل داخلی و خارجی مشخ ص نموده و با بکارگیری منطـق فـازی ، اسـتراتژیهای مناسب را جهت سازمان پیشنهاد نماید .