سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا قاضی –

چکیده:

در این مقاله هدف طراحی سیستم زمین بهینه برای پستهای برق از نظر اقتصادی با شرط حفظ شرایط ایمنی سیستم زمین بر اساس استانداردIEEEمی باشد که این مطالعه برای مقاومتهای ویژه خاک متفاوت انجام شده است و سیستمهای طراحی شده عرضه وبا هم مقایسه گردیده است. طراحی سیستم زمین در دو حالت بررسی می شود. در حالت اول شبکه زمین با مشهای یکسان در نظرگرفته می شود و حداقل تعداد هادیهایی که با این روش شرایط ایمنی را برآورده می کنند بدست می آید. در حالت دوم طراحی سیستم زمین با جایابی بهینه هادیهای شبکه زمین بوسیله الگوریتم ژنتیکGA)انجام می شود و نتایج با حالت قبل مقایسه می شود. نقاطمتناظر با محل قرار گیری هادیهای شبکه زمین در بهینه سازی بصورت غیر یکنواخت در نظر گرفته شده است که باعث محدود شدن محاسبات و افزایش کارایی بهینه سازی در شرایط سخت می شود.