سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریدون بهرامی سامانی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، مهندسین مشاور تماوان
محمدرضا کمیاب – کارشناس ارشد سازه، مهندسین مشاور تماوان
یزدان محبی حسن آبادی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، مهندسین مشاور تماوان

چکیده:

با توجه به اینکه مصالح تشکیل دهنده اطراف تونل یکی از مهمترین مسائل در طراحی آنها می باشد ، لذا اولین قدم در حفاری تونلها ، بررسی و مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مصالح و ساختارهای موجود در مسیر تونل می باشد. در این تحقیق جهت مطالعه مسیر تونلهای انحراف و آبگیر سد کمندان لرستان ، ابتدا اقدام به بازدید صحرایی و تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس ۱:۱۰۰۰ گردید ، با توجه به قرار گرفتن مسیر تونلها در نزدیکی محل برخورد صفحه عربستان با صفحه ایران مرکزی و پیچیده بودن زمین شناسی محل این مطالعات از اهمیت بالایی برخوردار است ، به همین دلیل محل چهارگمانه اکتشافی در مسیر تونل مشخص و حفر گردید . با توجه به برداشت های صحرایی و حفاریهای ژئوتکنیکی ، ساختارهای زمین شناسی، وضعیت ناپیوستگی و نفوذپذیری توده سنگ اطراف تونلها مورد بررسی قرار گرفت و طبقه بندی ژئومکانیکی و کیفی توده سنگ انجام گردید . در نهایت با توجه به پارامترهای ژئومکانیکی بدست آمده توده سنگ، طرح نگهداری موقت مبتنی بر روشهای تجربی و عددی ارائه گردید.