سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهاره حافظ – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا کراچیان – کاندیدای دریافت دکترای برنامه ریزی کیفی منابع آب، دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

در این مقاله روش زمین آماری کریجینگ Kriging) که امروزه یکی از روشهای علمی و کاربردی قوی در زمینه های مختلف منابع آب و هیدرولوژی محسوب میشود، در طراحی یک شبکه بهینه پایش کیفی رودخانه به کار گرفته میشود به طوری که با صرف کمترین هزینه تغییرات زمانی و مکانی آلایندهها در سیستم به طور مناسبی مشخص گردد. مدل تدوین شده برای طراحی شبکه پایش کیفی سیستم رودخانهای کارون در استان خوزستان مورد استفاده قرار گرفته است. در طراحی سیستم پایش، ابتدا سری زمانی اطلاعات متغیرهای کیفی TDS و BOD,COD ایستگاههای نمونه برداری موجود بر روی رودخانه کارون بررسی و تحلیل طیفی شده است. سپس محاسبات کریجینگ با استفاده از نرم افزار زمین آماری Gslib انجام گرفته است و غلظت متغیرهای کیفی به همراه میزان خطای برآورد در نقاط فاقد اندازه گیری در طول مسیر رودخانه در منطقه مورد مطالعه تخمین زده شده است. از نتایج بدست آمده برای مکانیابی ایستگاههای اندازه گیری جدید استفاده شده است. نتایج نشان دهنده کاربرد مناسب و قابل قبول روش کریجینگ در زمینه طراحی شبکه پایش کیفی رودخانه ها می باشد.