سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه جلیلی بجاربنه – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ( گرایش مدیریت تولید ) ، کارشناس ارشد واحد برنا
محسن قانون – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ( گرایش مدیریت تولید ) ، رئیس واحد برنامه ریزی

چکیده:

پیچیدگی فرایند تصمیم گیری و حرکت فاکتورهای موثر بر فضای تصمیم ، از داده های قطعی به سمت داده های فازی ، لزوم بکارگیری مدلهای کارامدتر را در محیط های عملیاتی ضروری می سازد . لذا در این تحقیق ، باتوجه به اهمیت تصمیمات اخذ شده توسط مدیران پروژه و نقش آن در اجرای موفق پروژهها ، تلاش گردیده ، ضمن آشنائی با تکنیک آزمون فرض فازی و استنتاجات مربوطه ، از طریق ایجاد یک سیستم نرم افزاری تحت نرم افزار Fuzzy tech شرائط اخذ تصمیم و تحلیل نتائج مربوطه ، با داده های نادقیق ، جهت گزینش و یا اولویت بندی پیمانکاران پروژه فراهم شود