سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رضا سوخک –
محمدرضا تاجدانی –

چکیده:

در این تحقیق کوشیده ایم تا بازده انرژی دریچه های قابل تنظیم را بر اساس ابعاد ، دما و میزان عبور انرژی خورشید مورد توجه و بررسی قرار دهیم و سپس به مقایسه کارآیی گرمایش و سرمایش آنها با دیگر انواع معمول بپردازیم . در این راستا روشن می گردد که کارآیی این دریچه هاشدیدًا به عواملی از جمله موقعیت ، نوع و آفتابگیر بودن ساختمان همچنین جهت و میزان عبور دهی دریچه بستگی دارد اما می توان یک سیستم کنترل هوشمند را جهت کاهش نیاز به ا نرژی اضافی و نیز بهبود میزان آسایش ساکنین مورد استفاده قرار داد . در پایان با بررسی تاثیر عوامل گوناگون و انتخاب سیاستهای مناسب جهت کاربرد و پیکربندی سیستم پیشنهادی به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.