سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا احمدی – کارشناس ارشد مهندسی معدن (عضو هیئت علمی) – دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر خیرآبادی – دانشجوی رشته مهندسی اکتشاف معدن – دانشگاه علم و صنعت ایران (واحد اراک)

چکیده:

یکی از نیازهای اساسی در تمامی مراحل عملیات اکتشافی تعیین موقعیت دقیق و بهینه کارهای اکتشافی است. به طورکلی نحوه قرارگرفتن کارهای اکتشافی را شبکه اکتشاف م یگویند. شبکه های اکتشافی انواعی دارند که انتخاب نوع شبکه به شرایط و خصوصیات زمین شناسی کانسار بستگی دارد. در مطالعه حاضر به عنوان یک مورد عملی طراحی نوع و ابعاد شبکه اکتشاف برای کانسار آهن و منگنز شمس آباد اراک صورت گرفته است. با توجه به شرایط زمین شناسی کانسار (کانسار لایه ای بوده و ماده معدنی به صورت عدسی هایی در میان آهکهای ضخیم لایه قرار گرفته است) و نوع و میزان اطلاعات اکتشافی موجود (نتایج برداشتهای ژئوفیزیکی، داده های عیارسنجی ترانشه ها و تعداد معدودی گمانه عمیق) طراحی شبکه کانسار با استفاده از دو روش تحلیلی و زمین آماری انجام شده است. با استفاده از روش تحلیلی که یک روش مبتنی بر آمار کلاسیک است و برای به دست آوردن یک ایده کلی و تعیین یک شبکه برداشت اولیه مورد استفاده قرار می گیرد یک شبکه مستطیلی به ابعاد ۱۳۰× ۱۵۰ متر تعیین گردید. استفاده از روش زمین آماری و ترسیم واریوگرامهای امتدادی شبکه اکتشافی مستطیل شکلی با ابعاد ۲۳۰× ۳۵ متر را نتیجه داد کهبا ابعاد شبکه بدست آمده از روش تحلیلی بسیار متفاوت است و یقیناٌ روش زمین آماری با در نظر گرفتن همبستگی فاصله ای و توزیع فضایی داده ها و درنتیجه میزان خطای کمتر، دقیقتر بوده و نتایج آن به واقعیت نزدیکتر است.