سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا احمدی –

چکیده:

یکی از نیازهای اساسی در تمامی مراحل عملیات اکتشافی، تعیین موقعیت دقیق و بهینه کارهای اکتشافی است . بطورکلی نحوه قرارگرفتن کارهای اکتشافی را شبکه اکتشاف می گویند. شبکه های اکتشافی انواعی دارند که انتخاب نوع شبکه به شرایط و خصوصیات زمین شناسی کانسار بستگی دارد . در مطالعه حاضر طراحی نوع و ابعاد شبکه اکتشاف نیمه تفصیلی سرب و روی، برای سه محدوده اکتشافی اراک، شازند و کمیجان صورت گرفته است.
با توجه به مطالعات زمین شناسی، اکتشافات مرحله مقدماتی، نوع و میزان اطلاعات اکتشافی موجود (داده های عیارسنجی نمونه های لیتوژئوشیمیایی و نمونه های کانیهای سنگین از آبراهه ها ) طراحی شبکه اکتشاف با استفاده از دو روش تحلیلی و زمین آماری انجام شده است. با استفاده از روش تحلیلی که یک روش مبتنی بر آمار کلاسیک است شبکه اکتشافی مستطیلی به ابعاد ۶۴۳×۷۱۱متر برای محدوده اراک، شبکه مستطیلی به ابعاد ۱۴۱×۱۸۲ متر برای محدوده شازند و شبکه مستطیلی به ابعاد ۷۲۸×۹۰۲ متر برای محدوده کمیجان طراحی گردید.
در مطالعه حاضر از روش زمین آماری و ترسیم واریوگرامهای امتدادی نیز برای طراحی شبکه اکتشافی محدوده های مورد مطالعه استفاده شد اما به علت کم بودن تعداد داده های اکتشافی و پراکندگی آنها ارتباط فاصله ای چندانی مشاهده نشد و اغلب واریوگرامهای امتدادی از نوع خطی و نمایی می باشند که نشان دهنده وجود روند در داده های منطقه بوده و در نتیجه این روش برای طراحی نوع و ابعاد شبکه نهایی در این مورد از کارآیی خوبی برخوردار نمی باشد لذا به نتایج روش کلاسیک بسنده می گردد