سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن سیاهکلی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق تهران – ایران
رضا روشنفکر – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق تهران – ایران

چکیده:

طراحی شبکه های توزیع از جمله مسائلی است که فاکتورهای زیادی چون پیش بینی بار، رشد بار، تراکم بار، محل و ظرفیت پستها، مسیر فیدر و … در آن دخالت دارند . به لحاظ اهمیت موضوع و پیچیدگی آن، مدلها و تکنیکهای مختلف بهینه سازی چون برنامه ریزی خطی و عدد صحیح، برنامه ریزی پویا و … برای حل مسئله بکار برده شده اند . در این مقاله سعی شده است تا مسئله بهینه سازی فوق برای شبکه های شعاعی با تراکم بار کم و روستائی که در آنها مسیر تغذیه تقریبا مشخص است، جهت تعیین سطح تغذیه شده توسط هر سطح ولتاژ بکار برده شود . الگوریتم تعیین سطح
تغذیه ضمن ارائه میزان نفوذ هر یک از سطوح ولتاژ در شبکه مورد مطالعه، ظرفیت بهینه ترانسها و سطح مقطع بهینه فیدرها را در هر یک از سطوح ولتاژی ارائه می نماید . در این مقاله ابتدا به الگوریتم تعیین سطح تغذیه در چند سطح ولتاژ پرداخته شده و سپس الگوریتم فوق بر روی یک شبکه توزیع نمونه از شرکت توزیع برق گیلان و برای دو حالت رشد بار مختلف اجرا شده و نتایج آن برای طرح موجود و بهینه ارائه و مقایسه شده اند . در ادامه مقاله با استفاده از الگوریتم تعیین سطح تغذیه در چند سطح ولتاژ، حساسیت طرح بهینه شبکه توزیع نسبت به سه پارامتر عمده رشد بار، قیمت انرژی در شینه ورودی و عمر مفید تجهیزات ( عمر طرحها ) بر روی شبکه توزیع نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته است