سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی حسین میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده فنی مهندسی، دا
بابک جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران.
عیسی نخعی – استادیار بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده:

یکی از تصمیمات استراتژیک در زنجیره تامین طراحی شبکه توزیع در زنجیره میباشد، که تاثیر فراوانی بر هزینه ها و همچنین سطح ر ضایتمندی مشتر یان دارد . طراحی شبکه توز یع شامل تعیین تع داد و موقعی ت تسه یلات و همچن ین چگونگی تخصیص مشتریان در شبکه و تعیین میزان حمل کالاهای مختلف از مباد ی گوناگون به مقاصد متفاوت در شبکه توز یع به گونه ای است که تقاضای تمامی مشتریان با کمترین هزینه و با توجه به محدودیتها ی موجود، برآورده گردد. این مقاله به بررس ی مساله طراح ی شبکه توز یع تک کارخانه ا ی چند محصول ی با ظرف ی ت محدود ، م یپردازد . برخلاف اغلب مطالعات پ یشین، در مدل پ یشنهادی این مقاله، چندین گزینه مختلف برای ارسال کالاها از مبادی مختلف به مقاصد مختلف مورد بررس ی قرار م یگیرد. همچنین، علاوه بر مجموع هز ینههای س یستم به عنوان تابع هدف، مجموع زمان ارسال کالاها ن یز به عنوان تابع هدف دوم در نظر گرفته شده است . ما در ای ن مقاله، برا ی حل مساله از روکرد برنامهریزی فاز ی آرمان ی استفاده م یکنیم. برای تا یید اعتبار مدل تعداد ی مساله نمونه تول ید و سپس با استفاده از نرم افزار Lingo حل شده است.