سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید شهریاری – عضو هیأت علمی، دانشکده مهندس صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
بهروز بهمردی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصی

چکیده:

مکانیابی یکی از تصمیمگیریهای مهم در طراحی مدلهای شبکه خدمترسانی میباشد که علاوه بر تأثیرات هزینهای، روی سطح خدمات ارائه شده به مشتری نیز تأثیر گذار است . در بسیاری از این مدلها، تقاضا به صورت نقطهای در نظر گرفته میشود . هدف در اینگونه مسائل برای تصمیمگیرندگان و طراحان شبکه مینیمم کردن فاصله بین محل خدمترسانی و نقطه تقاضا است . اما در واقعیت امر مشتریان شبکه مسیرهای از پیش تعیین نشدهای را برای دریافت خدمات مورد نظر طی میکنند که بیشتر به خاطر محدودیت زمانی و یا مکانی این مشتریان میباشد . همانند مشتریان پمپ بنزین، مشتریان عابر بانک و یا خودروهای نیازمند سرویس فوری در جادهها . در اینگونه مسائل تقاضا به صورت جریان میباشد که هدف طراحی برای تصمیمگیرندگان شبکه به صورت ماکزیمم کردن جریان تقاضای سرویس داده شده توسط مراکز تعریف میشود . در این مقاله یک مدل ریاضی برای شبکه خدمترسانی وسایل نقلیه سنگین جادهای که تقاضا جریانی است، ارائه شده است . مدل به صورت دو سطحی، دو محصولی و با ظرفیت محدود میباشد که حالت واقعی آن با نرمافزار Lingo حل و نتایج در انتها ارائه شده است