سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

میربهادر قلی آریانژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع
رضا الهیاری سوینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – صنایع، مدیر سرمایهگذاری شرکت تخص

چکیده:

در این مقاله طراحی شبکه های زنجیره عرضه چندسطحی و چندمحصولی بررسی می شود . زنجیره عرضـه بـه صـورت شـبکه ای از امکانات تعریف می شود که عملیات خرید مواد اولیه، انتقال این مواد به منظور تولید کالاهای میانی و نهـایی و توزیـع ایـن محـصولات بـه مشتری را برعهده دارد . این شبکه ها شامل تعدادی مراکز تامین در مکان های ثابت، تعدادی مراکز تولید و توزیـع در محـل هـای نامـشخص ( باید از بین یکسری محل های بالقوه انتخاب شوند ) ، و در نهایت تعدادی مشتری در نقـاطی مـشخص مـی باشـند . مـدل ارائـه شـده، مـدل برنامه ریزی عددصحیح مختلط است . خروجی مدل تعیین تعداد، مکان و ظرفیت مراکز تولید و توزیع، ارتباطات حمل و نقل بـرای بـه وجـود آمدن در شبکه و جریان های مواد و نرخ تامین مواد و … میباشد . تابع هدف مینیمم کردن کل هزینه سالیانه شبکه، کـه شـامل هزینـه هـای ساختاری و عملیاتی است، می باشد . شاخص عملکردی در نظر گرفته شده، هزینه ایجاد اداره شبکه مـی باشـد و سـعی مـی شـود بـ ا بررسـی متغیرهای کمی، مدل به صورت بهینه حل گردد .