سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
جمال ارکات – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
شکوفه زمانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

چکیده:
طراحی شبکه‌های حمل و نقل از مهم‌ترین موضوعات در حوزه برنامه‌ریزی حمل و نقل محسوب می‌گردد. در این مقاله، مسأله طراحی شبکه حمل و نقل با فرض محدودیت حجم ازدحام در مسیرهای ارتباطی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ازدحام در کمان‌های شبکه موجب انسداد مسیرهای ارتباطی و توقف ترافیک و در نتیجه کاهش کارایی شبکه و رضایت مشتریان می‌گردد. با این اوصاف، در نظر گرفتن فرض وقوع ازدحام در کمان‌های شبکه موجب کاربردی‌تر شدن مدل‌های ارائه شده می‌شود. مقادیر تقاضا در هر گره به صورت یک متغیر تصادفی با توزیع مشخص در نظر گرفته می‌شود. مدل ارائه شده ضمن تخصیص مشتریان به تسهیلات، تعیین کمان‌های بهینه و اصل میان نقاط شبکه و تعیین مسیر انتقال از هر مشتری به تسهیل متناظرش، هزینه‌های شبکه را کمینه می‌نماید. هزینه‌های شبکه مجموع هزینه‌های ثابت احداث کمان‌های شبکه و هزینه‌های متغیر حمل تقاض میان مشتریان و تسهیلات را شامل می‌شود هم‌چنین محدودیت‌‌های مدل، احتمال حدی انسداد هر کمان از شبکه را محدود به کران مشخصی می‌نماید. در این تحقیق برای محاسبه احتمال حدی بلوکه شدن هر کمان از تحلیل سیستم‌های صف ایستاده می‌شود. برای سنجش کارایی و صحت مدل ریاضی، یک مثال عددی ارائه و مدل ریاضی مربوطه توسط نرم‌افزار GAMS حل می‌گردد.