سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا نظری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی،
روح اله آدینه وند – کارشناس ارشد هیدروئولوژی
تقی مشایخی – کارشناس ارشد برنامه ریزی منابع آب

چکیده:

با توجه به وسعت آبخوانها و فراوانی منابع آب، آماربرداری سراسری هزینهبر بوده و اغلب بیش از یک سال طول کشیده و به علاوه تکرار آن در بازههای زمانی پنج تا ده سال صورت میگیرد. بر همین اساس وجهت کاهش هزینهها، تعیین منابع انتخابی و محدود شدن آماربرداریهای دورهای ضروری میباشد. محدوده مطالعاتی ابرکوه بخشی از حوضه آبریز ابرقو- سیرجان میباشد که در جنوب غرب استان یزد واقعشده است. در این محدوده ۶۴۶ حلقه چاه، ١٩ دهنه چشمه و ٢٧ رشته قنات فعال موجود میباشد. میزان تخلیه کل منابع آبی این محدوده حدود ١٨١ میلیون مترمکعب در سال میباشد. در این تحقیقبهمنظور طراحی شبکه پایش کمی و کیفی منابع آبی ابرکوه و یکسان کردن منابع کمی و کیفی، با استفاده از پارامترهای مختلفی از قبیل: نوع مصرف، نوع آبخوان، نوع آبیاری، نوع کشت، عمق چاه، عمقسطح آب، وسیله اندازهگیری، راه دسترسی، رژیم آبدهی چشمهها، نوع ساختار، نوع ریختار، ساعت کارکرد و دبی، اقدام به طراحی شبکه پایش و دستهبندی منابع کمی و انتخاب سرگروه (نماینده گروه)جهت آماربرداری فصلی گردید به طوریکه با اندازهگیری دبی منابع آب انتخابی بتوان مقدار تخلیه برای کل محدوده مطالعاتی را بدست آورد