سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهرام امامی زاده – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی – دانشجوی دکترا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرشته پرورش – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مهمترین گامها در فرایند مدیریت پروژه تعیین تقدم و تاخر انجام فعالیت هاست. متداولترین روش جهت ارائه تقدم و تاخر فعالیت های پروژه ، ترسیم نمودار شبکه پیشنهادی فعالیت ها می باشد. شبکه مذکور مبنایی مهم جهت انجام سایر گامهای برنامه ریزی پروژه محسوب می گردد. از این رو بکارگیری دقت و حوصله فراوان جهت ارائه مدلی صحیح از رابطه بین فعالیت ها و بکارگیری اصول صحیح در این رابطه از اهمیت فراوانی برخوردار است. بهمین دلیل تعیین صحیح در این رابطه از اهمیت فراوانی برخوردار است. بهمین دلیل تعیین صحیح و دقیق روابط بین فعالیت ها و ترسیم مدل شبکه آن، بخصوص برای پروژه هایی که تعداد زیادی فعالیت را شامل می گردد، فرآیندی پر هزینه و طولانی خواهد بود. در مقاله حاضر، طراحی شبکه پیشنیازی فعالیت ها، به کمک شبکه عصبی مصنوعی (ANN) مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، پس از ارائه ساختار شبکه عصبی مورد نظر، از آنبعنوان ابزاری توانمند جهت یادگیری روابط منطقی ما بین فعالیتها در پروژه های انجام شده قبلی، و تعمیم آن جهت تشخیص و تقدم و تاخیر بین فعالیت های پروژه جدید استفاده شده است. نتایج حاصل از بکارگیری شبکه عصبی طراحی شده نشان می دهد که شبکه پیشنیازی حاصل برای پروژه های جدید، از میزان صحت قابل قبولی برخورداربوده و می تواند درصد زیادی از روابط ما بین فعالیت ها را تشخیص دهد.