سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان، بخش مهندسی عمران، دانشگاه باهنر
افشین ایرانمنش – دانشجوی دوره دکتری سازه، بخش مهندسی عمران، دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

امروزه کاربرد بتن های بامقاومت بالا ((HSC در اکثر کشورها از جمله ایران رایج گردیده است. ایمن سازی سازه های بتن مسلح دارای (HSC) در مناطق زلزله خیز شکل پذیر بودن آنهاست. در تحقیق حاضر منحنی ها و جداولی جهت طراحی شکل پذیری اعضاء خمشی که در آنها از بتن با مقاومت بالا استفاده شده است، تهیه شده است. برای مقاطع محصور نشده، با استفاده از این جداول و منحنی ها می توان ضریب شکل پذیری مقطع خمشی را بسهولت بدست آورد. در اعضائی که در آنها از خاصیت محصور شدگی استفاده می شود، طراحی در سه گام انجام می گردد. ابتدا،
۱۰۰۰ ، محاسبه گردیده، سپس بکمک منحنی ε u تهیه گردیده اند، پارامتر ε u با استفاده از منحنی هایی که برای محاسبه هایی که جهت محاسبه ضریب شکل پذیری تهیه شده اند، پارامترμ /۱۰۰۰ε u محاسبه شده و در نهایت در گام سوم، باضرب نمودن اعداد بدست آمده از دو منحنی فوق، ضریب شکل پذیری مقطع ′′μ ′′ قابل تعیین است. .