سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
افشین ایرانمنش – دانشجوی دوره دکترای سازه کرمان بخش مهندسی عمران دانشگاه شهیدباهرن ک

چکیده:

یکی از اصول مهم در ایمن سازی سازه های بتن مسلح در مناطق زلزله خیز شکل پذیر بودن آنهاست. امروزه اجراء بتن های با مقاومت بالا (HSC)در اکثر کشورها از جمله ایران رایج گردیده است. در تحقیق حاضر منحنی ها و جداولی جهت طراحی شکل پذیری اعضاء خمشی که در آنها از بتن با مقاومت بالااستفاده شده است، تهیه شده است. برای مقاطع محصور نشده، با استفاده از این جداول و منحنی ها می توان ضریب شکل پذیری مقطع خمشی را بسهولت بدست آورد. در اعضائی که در آنها از خاصیت محصور شدگی استفاده می شود، طراحی در۱۰۰۰ ، محاسبه گردیده، ε u تهیه گردیده اند، پارامتر εu سه گام انجام می گردد. ابتدا، با استفاده از منحنی هایی که برای محاسبه محاسبه شده و در μ /۱۰۰۰ε u سپس بکمک منحنی هایی که جهت محاسبه ضریب شکل پذیری تهیه شده اند، پارامتر. نهایت در گام سوم، با ضرب نمودن اعداد بدست آمده از دو منحنی فوق، ضریب شکل پذیری مقطع μ بدست می آید