سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی احمدی – استایار گروه مکانیک سنگ ، بخش معدن ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ترب

چکیده:

طراحی شیب بهینه در معدن روباز اهمیت زیادی دارد. اگر شیب پلکانها بیشتر از شیب بهینه حفر گردد، ناپایداری و در نتیجه ریزش رخخواهد داد. همچنین اگر شیب پلکانها کمتر از شیب بهینه در نظر گرفته شود،حجم باطلهبرداری افزایش یافته و بدین صورت استخراج اقتصادی نخواهد بود. در این تحقیق پایدارییمعدن در حال روباز انگوران که در ۱۳۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان زنجان واقع است، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در محدوده معدن سه گسل اصلی وجود دارد که بر این اساس معدن به سه بخش تقسیم شده است. جمع آوری اطلاعات مربوط به ناپیوستگی ها بروش برداشت صحرائی و تحلیل توسط نرم افزار Dips نشان داد که در منطقه سه دسته درزه با جهت شیب و شیب ۱۸۰/۸۲ درجه سانتی گراد ، ۱۳۰/۲۷ درجه سانتی گراد ، ۲۷۳/۷۶ درجه سانتی گراد وجود دارد. تحلیل پایداری بتوسط دو روش تعادل حدی و عددیانجام گردید. نتایج هر دو تحلیل نشان داد که شیب پله و کلی معدن در بلوک غربی بلوک شرقی معدن برابر ۸۲ درجه سانتی گراد و ۵۱ درجه سانتی گراد می باشد. همچنین در بلوک شمالی معدن شیب پله برابر ۸۱ درجه سانتی گراد و شیب کلی معد ن برابر ۴۸ درجه سانتی گراد می باشد. این شیبهای طراحی با شیبهای فعلی معدن متفاوت بوده و موجب اقتصادی تر شدن معدن خواهد گردید.