سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالصمد طاهری – پژوهشکده الکترواپتیک و لیزر شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران، اصفهان
سعید ناظم – پژوهشکده الکترواپتیک و لیزر شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران، اصفهان
مهدی موسوی – پژوهشکده الکترواپتیک و لیزر شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران، اصفهان
مهدی دهقان – پژوهشکده الکترواپتیک و لیزر شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران، اصفهان

چکیده:

دراین مقاله محاسبات مورد نیاز جهت طراحی یکصافی لیوت برای لیزرNd:YAG وبراساسخاصیت دوشکستی کریستال KTP انجام شده وتغییرات دما بر روی عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است.