سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرامرز اسمعیلی سراجی – گروه مخابرات نوری ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
سمیرا فارسی نژاد – گروه مخابرات نوری ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
لیلا چهره قانی انزابی – گروه مخابرات نوری ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

با ایجاد توری گام بلند درتارهای بلور فوتونی (PCF) می توان صافی های نوری برای طول موجهای مخابراتی ساخت دراین مقاله با استفاده ازنظریه مد تزویج شده و ماتریس F و روش نیمه تحلیلی بهینه شده ضریب موثر کمینه مقدارپهنای کامل نیم بیشینه FWHM درصافی نوری تعداد توری (N و طول کل توری گام بلند (L) آن محاسبه شده اند درتحلیل ارائه شده اثرهای پارامترهای تار PCF برپاسخ صافی ارزیابی شده اند درنتبجه با تعیین پارامترهای توری گام بلند با مشخصات N-27 و L=6/5 mm نکاشته دریک PCF با مشخصات (فرمول درمتن اصلی مقاله ) طراحی شد .