سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان پازوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دان
عبازاده – عضو هیت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مقاله ی فوق در ارتباط با تکنی ک جدید است، که در آن از برنامه نویس ژنتیک برای طراحی طبقه بندی کنند هی چند کلاسه استفاده می شود.با ارائه ی ساختار چند درختی که هر درخت یک طبقه بندی کننده برای طبقه بندی داد ه های یک کلاس از سایر کلا سها است، طبقه بندی کنند هی چندکلاسه مدل می شود. پس هر عضو جمعیت در الگوریتم تکاملی آرایه ای از درخت ها می باشد، که آرایه به تعداد کلاس های موجود درخت دارد و در فرآیند تکامل به صورت همزمان چندین طبق هبندی کننده ی کامل تکامل داده م یشوند. با ارائه ی دو شیوه ی جدیدی برای عملگر های بازترکیبی و جهش کار تکامل را انجام می دهد. انتخاب والدین برای عملگر بازترکیبی با روش Tournament و برای عملگر جهش با روش تصادفی انجام می شود. انتخاب بازماندگان نیز از روش Generational با ترکیبی از حالتElitistانجام م یگیرد. همچنین نکته ی بارز دیگری که وجود دارد، استفاده از معیار ثانویه ای تحت عنوان عدم شایستگی می باشد، که در برخی مراحل عملگر های تکاملی از آنها استفاده می شود. در نهایت پس از اتمام الگوریتم تکامل، از سه تکنیک پس پردازشی تحت نام های Weighting Scheme ،OR-ing و Heuristic Rule برای بهبود نتایج نهایی طبقه بندی کننده واستفاده حداکثر از جمعیت نهایی استفاده می شود. روش پیشنهادی برروی چهار مجموعه ی داد ه ی استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل ارائه شده است.