سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهمنش – مدیر گروه تامین تجهیزات شرکت ایزوایکو
زهرا قربانی راوند – مدیر برنامه ریزی تامین تجهیزات

چکیده:

تامین تجهیزات به عنوان بخش اعظم پروژههای اجرایی در شرکتها به خصوص پیمانکاران عمومی ۱ و شرکتهای ۲ EPC مطرح میباشد و اغلب مدیریت تامینتجهیزات پروژه به عنوان مدیریت واسطه ۳ تعریف میگردد . منظور از شرکتهای EPC شرکتهایی است که کار را به صورت کامل از مشتری اخذ نمایند و در طول اجراء آن کلیه فعالیتهای مهندسی، تامینتجهیزات، ساخت،
نصب و راهاندازی تجهیزات را به عهده میگیرند . با توجه به اینکه برای انجام تامین مواد و تجهیزات پروژهها در ایران نیاز به طراحی فرآیندهای مورد نیاز میباشد، مطابق تجربه پنج ساله گروه تامین تجهیزات در شرکت ایزوایکو و تجربه شرکت مپنا و مطالعه استانداردهای مختلف اعم از [ ۱ ] PMBOK و استانداردهای مهندسی خرید[ ۲ ] یک مدل برای طراحی و کنترل فرآیندهای تامین تجهیزات پیشنهاد میگردد که این مدل در شرکت ایزوایکو اجرا و نتایج قابل قبولی اخذ شده است . برای کنترل فرآیندها، نقاط کنترلی تعریف و به تناسب چکلیستهای مورد نیاز طراحی و تدوین شده است . در استاندارد مدیریت پروژه ( PMBOK )، شش فرآیند برای تامین مواد و تجهیزات تعریف شده است که شامل : برنامه خرید، استعلام، انتخاب تامینکننده، انعقاد قراردادها و مدیریت قراردادها میباشد با توجه به بررسیهای انجام شده و تجربیات کسب شده در شرکتهای مختلف و با استفاده از تعاریف موجود در طراحی سیستم و مهندسی سازمان، فرآیندهای تامین تجهیزات به ۱۱ فرآیند سازمانهای ایرانی به دلیل پیچیده بودن روابط بانکی و قوانیناصلی تقسیمبندی شده است . در حاکم بر واردات کشور، نیاز به طراحی فرآیندهایی برای مدیریت بر فعالیتهای بیرون سازمان دارد . به همین منظور فرآیندهایی برای مدیریت اعتبارات ارزی و حمل و ترخیص در طراحی فرآیندها لحاظ شده است