سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود جورابیان – دانشکدة فنی و مهندسی – دانشگاه شهید چمران اهواز – ایران
سیدقدرت اله سیف السادات – دانشکدة فنی و مهندسی – دانشگاه شهید چمران اهواز – ایران
محمدامین زمانی – دانشکدة فنی و مهندسی – دانشگاه شهید چمران اهواز – ایران

چکیده:

این مقاله روشی را برای طراحی فیلترهای هارمونیکی پسیو ارائه می کند تا علاوه بر میـرا کـردن اعوجاجـات هـارمونیکیِ ناشی از منابع تولید هارمونیک در سیستم قدرت، ضریب توان شبکه نیز اصلاح گردد . در ای ن مقاله راجع بـه روش تحلیـل و طراحی فیلترهای تک تنظیمه و بالاگـذر بـر اسـاس تصـحیح ضریب قدرت بحث می شـود . سـپس روش پیشـنهادی بـرای پالسـة ۶ حذف هارمونیک های جریـان یـک مبـدل HVDCبکار برده شده و نتایج به کمک نرم افزار MATLAB شـبیه سازی می شوند . نتـایجِ حاصل از شبیه ساز ی، عملکرد مناسب فیلترها را نشان می دهد