سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا حسنی آهنگر – مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر – دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعت ایر
محمدرضا کنگاوری – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه علم و صنعت ایران
عادل رحمانی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله سیگنالهای خروجی آزمون مدل استاندارد دینامیکی بدست آمده از سیستم اخذ اطلاعات در تونل باد به لحاظ منابع خطا، بررسی و تحلیل می گردد. نتایج بدست آمده از این بررسی و تحلیل نشان می دهد که مولفه های مختلف این مدل شدیداً همراه با نویز و اغتشاش بودهو کار تحلیل و استخراج ضرایب آیرودینامیکی بسیار دشوار و تا حدی غیرممکن می باشد. به همین دلیل جهت حذف این نویز و اغتشاش از سیگنال های اصلی مدل از روش حداقل سازی نویز درون کانال و تکنیک آلگوریتم ژنتیک بعنوان متدلوژی طراحی و بهین هسازی فیلتر نرم افزاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این متدلوژی روی مؤلفه نیروی عمودی مدل مذکور مناسب بوده و حکایت از قابلیت بالای این آلگوریتم بعنوان روش پیشرفته در یافتن جوابهای بهینه از بین جوابهای مختلف دارد. با استفاده ازخصوصیات آلگوریتم ژنتیک، زمان مقایسه پاسخ های مختلف و در نتیجه رسیدن به پاسخ بهینه کاهش یافته و دقت نتایج آزمونها افزایش می یابد.