سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان جعفریان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد توکلی بینا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

طبق استاندارد IEEE519 برای تجهیـزات متصـل شـونده بـه شبکه های قدرت , حداکثر دامنه هارمونیک های فرکانس بـالای جریان خروجی مستقل از جریان اتصال کوتاه شبکه و معـادل با ۰/۳ درصد جریان نامی وسیله مورد نظر می باشد . از این رو اتصال تجهیزات الکترونیک قدرتی که با اهداف مختلف نظیـر جبرانسازی توان راکتیو , جبرانسازی عدم تعـادل و یـا تزریـق توان اکتیو تولید شده توسط توربین های بادی یـا سـلول هـای خورشیدی و … به شبکه متصل می شوند از طریق یـک فیلتـر پسیو انجام می پذیرد تا هارمونیـک هـای فرکـانس سـوئیچ ینگ جریان خروجی به مقدار مجاز محدود گردد . در این مقالـه بـا تحلیــــل نقــــش هریــــک از المــــان هــــا در مشخصــــه فرکانسی فیلتر , روابطی جهت محاسبة دقیق مقادیر پارامترهای فیلترهای پسیو LCL ارائه شده است . این روابط مقـدار بهینـه هریک از پارامترها فیلتر را بـرای ادوات جبرانسـاز اسـتا تیکی توان راکتیو نتیجـه مـی دهـد . بـرای سـایر کاربردهـا بـا تغییـر کوچکی در بخش محاسبه انـدوکتانس کوپلینـگ متناسـب بـا کاربرد مورد نظر، روابط ارائه شده , قابل تعمیم است . این روابط در بخش (۵) برای طراحی یک جبرانساز استاتیکی توان راکتیو به تـوان نـامی ±۲۵۰KVAr مـورد اسـتفا ده قـرار
گرفته است و با شبیه سازی به عمل آمده درستی ایـن طراحـی تایید شده است .