سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا شاه محمدی – دانش آموختة کارشناسی ارشد رشتۀ آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
مجید میرلطیفی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
کوروش محمدی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی قیصری – دانشجوی دورۀ دکتری رشتۀ علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در لوله های آبده با آبپاش متحرک از آبپاش های بزرگ مانند VYR-155 و ژاله ۵ برای آبیاری استفاده می شود. و با جابجایی تناوبی آبپاش، آبیاری در سرتاسر لوله آبده صورت می گیرد. با توجه به اینکه در این نوع لوله آبده در یک زمان واحد فقط یک آبپاش بر روی لوله آبده قرار می گیرد، هیدرولیک آنها با هیدرولیک لوله های آبده با آبپاش های ثابت متفاوت می باشد و شبیه سازی هیدرولیکی آن نیامند الگوریتم جداگانه ای است. در این مقالهبه تشریح شبیه سازی هیدرولیکی این نوع لوله های آبده در مدل Sprinkler Modپرداخته میشود. در محاسبات شبیه سازی لوله های آبده با آبپاش متحرک محاسبة فشار آبپاش در حال کار به ازای مقادیر مختلف فشار ورودی نیازمند رو شهای حل عددی است که در این مدل از روش حل عددی نیوتن- رافسون استفاده شد. با شبیه سازی هیدرولیکی لوله های آبده با استفاده از این مدل امکان مشاهدة مقادیر فشار و دبی هر یک از آبپا شها (به صورت جدول یا نمودارهای مناسب) و فشار ورودی مورد نیاز لولة آبده همراه با مقادیر درصدتغییرات فشار و ضریب یکنواختی کریستیا نسندبیهای آبپا شها به راحتی مقدور بوده و سرعت و دقت طراحی لوله های آبده افزایش مییابد. به دلیل نبود روابط مورد نیاز برای طراحی کلاسیک (طراحی با محاسبات دستی) این نوع لوله های آبده در منابع علمی، فرمو لهای مورد نیاز استخراج گردید. برای ارزیابی مدل، نتایج حاصل از شبیه سازی چند نمونه لولة آبده با نتایج طراحی کلاسیک مورد مقایسه قرار گرفت. میانگین قدرمطلق درصد اختلاف نتایج محاسبة فشار مورد نیاز در ابتدای لوله هایآبده با آبپاش برابر با ۰/۱ درصد بدست آمد و در انتخاب قطر لوله آبده با هر یک از دو روش هیچ گونه اختلافی مشاهده نشد.