سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید مکنونی گیلان – کارشناس ارشد آب زیرزمینی، واحد آبشناسی مجتمع سنگ آهن گل گهر

چکیده:

نظر به شروع برداشت روباره از معدن شماره ۳ ، از ذخایر شش گانه معدن سنگ آهن گل گهر، نقشه های سطحی برداشت برای پیش گیری از مشکلات ناشی از نبو د سد رسوبگیر، هدایت آب سطحی به داخل کاواک معدن و ذخیره سازی آب شور استخراجی معدن مورد بررسی قرار گرفت . محاسبات اولیه گویای آنست که به هنگام سیلاب، زیرحوضه آبریز آنومالی شماره ۳ با وسعت ۲۰۷۸۵۷۰۰ متر مربعی و شیب متوسط %۰/۵۹ خود می تواند به مراتب مشکلات بیشت ری را نسبت به زیر حوضه آبریز ۱۰۴۹۴۰۰۰ متر مربعی معدن شماره ۱ با شیب کمتر %۰/۳۴ ایجاد نماید . بویژه که کاواک طراحی شده این ذخیره در محل شاخه فرعی رتبه ۴ رودخانه اصلی قرار دارد . بدین منظور با آمار و ارقام موجود از روش SCS ، بزرگی سیلاب های منطقه برآورد شد . مدل مفهومی زهکشی آب سطحی معدن برای هدایت آب به سمتی که مشکل آفرینی کمتری برای معدن داشته باشد طراحی شد . محل دپوی خاک روباره معدن نیز که حجم زیادی را به خود اختصاص خواهد داد، مورد توجه قرار گرفته و از نظر شکلی، ابعادی و موقعیتی به صورت همخوان با زیرحوضه آبریز و کانال طراحی شده زهکشی تغییر یافت . از محاسبات هیدرولیکی مربوط به کانال های روباز استفاده شد و در نهایت طرح شبکه کانالی مربوطه با ویژگی های خاص آن تدوین گردید .