سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی خواجه مبارکه – شرکت مشانیر بهسازی نوسازی انرژی (مبنا)

چکیده:

نشر متان در سیستم های انتقال گاز طبیعی از دو منظر انتشار یک گاز گلخانه ای با قدرت آلاینـدگی بالا و نیز از نظر هدر رفت گاز طبیعی بعنوان یک منبع انرژی بـا ارزش بـرای تکنولـوژی و دانـش امروز غیرقابل تحمل شده است و از اینرو غالب کشورهای توسعه یافته با اجرای پروژه های مختلف اقدام به بروزرسانی و ارتقاء سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری خود در سیستم انتقال گاز نموده و با کنترل و پی گیری مداوم ضرایب انتشار متان خود را بشدت کاهش داده اند [.۱] نکتۀ مهم در این زمینه آنست که نتایج نشان از سوددهی اقتصادی قابل قبول این فعالیت ها، صرف نظر از نتایج مثبـت زیست محیطی آنان دارد . سهم صنایع گازی از نشر متان ۱۰ تا %۱۵ از کل نشر جهـانی مـی باشـد و بخش انتقال صنعت گاز طبیعی با %۳۷ کل گاز اتلافی، بیشترین سهم را در کـل بخـش هـا ( تولیـد، فراورش، انتقال و توزیع ) به خود اختصاص می دهد ۲] ، ۳ ، [۴ و ایستگاههای تقویت فشار بـه عنـوان اصلی ترین بخش انتقال گاز پتانسیل بالایی برای نشر دارند و هرگون ه پیشگیری از اتـلاف گـاز در ایستگاه تقویت فشار تأثیرقابل توجهی به ارمغان خواهد داشت . بدین منظور دو ایستگاه تقویت فشار به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شدند و منـابع و میـزان نشـر متان در این دو ایستگاه تعیین و نرخ گذاری شد و نتایج مـورد تحلیـل قـرار گرفـت . در نهایـت بـا استفاده از نتایج آنالیزهای صورت گرفته،راهکاری مناسب و عملی در جهت کاهش میزان نشـر بـه منظور بهره وری اقتصادی و رعایت مقررات محیط زیستی ارائه شد . راهکارهای پیشنهادی علاوه بـر آنکه باید قابلیت اجرا شدن را داشته باشند، می بایست از لحاظ اقتصادی نیز دورۀ بازگشت مناسـبی داشته باشند . البته لازم به ذکر است که برخی از راهکارها اگرچه از لحاظ اقتصادی بهره وری پایینی دارد ولی با عطف به مقررات سخت گیرانۀ محیط زیستی که در سال های آتی گریبان کشور خواهـد شد، جنبۀ مثبتی پیدا می کند .