سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا زنجیرانی فراهانی –
نسرین عسگری – ایران- تهران- گروه پژوهشی مطالعات مدیریت زنجیره تامین ، ایران- تهران- د

چکیده:

در این مقاله، مدلی برای برنام ه ریزی حم ل ونقل و ذخیر ه سازی غله ار ائه و حل میشو د. هدف ا ز طراحی مدل برنامه ریزی حم ل ونقل و ذخیره سازی، پیشنهاد الگویی برای نحوه توزیع گندم داخلی بین استانه ای کشور است. د ر واقع نتایج این مسأله پاسخی به سؤال ذیل است که "چه مقدار گندم در کدام ماه سال از کدام استان صاد رکننده به کدام استان گیرنده فرستاد ه شود تا متضمن حداقل هزینه حم لونقل بین استانها و نیز هزینه انبارداری باشد". ب هعبارت ساد هتر، هدف از ارائه این مدل کمین ه سازی هزین ههای توزیع و نگهداری گندم است. در این راستا، ابتدا به شناخت وضعیت کنونی سیستم حمل و نگهداری غله در کشور و نقاط ضعف آن پرداخته شد. سپس به منظور بهین هسازی سیستم، یک مدل ریاضی طراحی م یشود. مدل طراحی شده تحت عنوان "مدل بهین هیابی سیستم ذخیر ه سازی و حم ل ونقل گندم در کشو ر" قابلیت دریافت اطلاعات مربوط به هر سال و ارائه برنامه مناسب حم لونقل و ذخیر هسازی ماهیانه گندم در کل کشور را دارد. مقایسه هزینه حاصل ا ز اجرای این مدل و هزینه ناشی از اجرای برنامه تجربی پیشین، صرف هجویی قابل توجهی را در اثر به کارگیری این مدل میدهد.