سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد اسلامی – کارشناس ارشد هوافضا ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جلال محمدی – دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسن کریمی – استادیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بطور کلی تشکیل پدیده گردابه یک پدیده هیدرولیکی است که در اغلب خروجیهای مجاری از جمله خروجیهای مخازن به هنگام تخلیه سیال رخ میدهد که در واقع یک پدیده ناپایدار می باشد. این پدیدهدر انتهای شرایط پروازی در مخازن موشک های سوخت مایع نیز رخ میدهد و باعث ورود هوا به خروجی مخازن قبل از تخلیه کامل مایع درون مخزن خواهد شد. تعیین ارتفاع ورود هوا (ارتفاع بحرانی) دارای اهمیت می باشد . در این مقاهل ابتدا مدل ازمایشگاهی با توجه به شرایط پروازی موشک و اعداد بی بعد موثر طراحی و سپس با انجام یکسری آزمایشات، ارتفاع بحرانی گردابه (با معیار تشکیل گودی اولیه روی سطح سیال و با معیار ورود هوا) بر حسب مقادیر مختلف دبی مایع خروجی و ارتفاع اولیه، تعیین و نیز به ابهامات موجود در زمینه طراحی مدل پاسخ داده می شود. همچنین یک روش تقریبی تئوری نیز برای برآورد ارتفاع بحرانی ارائه می شود. در این تحقیق مشخص شد که با بکارگیری تیغه های گرداب شکن در خروجی مخزن ارتفاع بحرانی سیال کاهش می یابد. نتایج تجربی بدست آمده با روش تئوری ارائه شده در این مقاله مقایسه شده است.