سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش تبلیغات خلاق بانکی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

الناز قلی پور – کارشناس ارشد حسابداری – کارمند بانک اقتصاد نوین-مدرس دانشگاه
کامیار زنگی بند – کارشناس ارشد حسابداری – مدرس دانشگاه

چکیده:

طراحی یکی از عوامل حیاتی در موفقیت یک سازمان است ، به طوری که تدوین برنامه های تبلیغاتی بایستی با در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار در فرآیند تصمیم گیری مشتریان بانکی _ از جمله عوامل آمیخته بازاریابی، عوامل محیطی مانند عوامل اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و موقعیتی جامعه ، خصوصیات فردی مشتریان بانکی و یا عوامل روانی و شخصیتی و اهداف بازاریابی سازمان ، انجام شود. در این مقاله یک مدل دینامیک برای ارزیابی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی (رادیو و تلویزیون) بررفتار مشتریان ارائه می شود.در این مدل برنامه ریزی تبلیغات بر اساس شناسایی عوامل درونی و بیرونی سازمان و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر با نظرخواهی از خبرنگاران و با استفاده از مفاهیم منطق فازی اجرا می گردد.به منظور تخصیص بودجه به رسانه های تبلیغاتی از یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه استفاده می شود.