سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرحناز همت زاده –
مجید پسران قادر –

چکیده:

ظهور سازمانهای اجتماعی وگستر ش روز افزون آنها یکی از خصایص بارز تمدن بشری است . با توجه به عوامل گوناگون مکانی وزمانی وویژگیها ونیازهای خاص هر جامعه ،هر روز بر تکامل وتوسعه این سازمانها افزوده می شود . بدیهی است هر سازمان اجتماعی با هر هدف ونیتی که طراحی شده باشد نیازمند پیشرفت حداقل، همگام با سایر سازمانها می باشد تا در میدان رقابت عقب نماند . خلاقیت ونوآوری عاملی است که سازمانها را جزو سازمانهای مطرح قرار می دهد واین مهم، محقق را بر آن داشته تا تحقیقی تحت عنوان ” ارائه مدل اقتضایی خلاقیت ونوآوری در شرکت اطلس پود “ انجام دهد تا دستاوردهای این تحقیق در پیشرفت سریعتر این سازمان یاری نماید . در تحقیق حاضر کلیه کارکنان شاغل در زمستان ) ١٣٨٤ ٣٠٥نفر ) بعنوان جامعه آماری منظور گردیده
که طبق جدول مورگان ١٧٥ نفر نمونه انتخاب گردیده است . روش تحقیق حاضر،کاربردی است وبا تکنیک های آماری توصیفی واستنباطی، مورد بررسی قرار گرفته است . ابزار این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است که توسط جامعه آماری تکمیل گردیده است . پنج عامل اساسی استخراج شده از نظرات کارکنان برای مدل خلاقیت در اطلس پود نیازسنجی،تصور،اجرا،کنترل،ارزیابی می باشد . کلیه این عوامل با همدیگر همبستگی مثبت دارند بدین معنی که با تقویت هر یک از عوامل عامل خلاقیت در اطلس پود افزایش خواهد یافت .