سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود ربیعه – دانشجوی دکترای مدیریت گرایش تحقیق درعملیات دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین آرمان – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

از عوامل مهم بقا در محیط پر رقابت امروزی کاهش هزینه های تولید محصول می باشد. انتخاب عرضه کنندگان مناسب می تواند به شکل قابل ملاحظه ای هزینه های خرید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد، چرا که در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر م یگیرد. در این مقاله یک مدل برنام هریزی غیر خطی مختلط عدد صحیح برای حل مسایل منب عیابی چندگانه که هزینه های کل لجستیک را شامل قیمت خالص، هزین ه های نگهداری، حمل و نقل و سفارش را در بر م یگیرد ارایه شده است که محدودی تهای خریدار مانند بودجه، کیفیت ، عدد صحیح بودن تعداد سفارش, حداقل تعداد سفارش تخصصی به هر تامین کننده وکاهش تعداد تأمین کنندگان را نیز در نظر م یگیرد. . در این مدل فرض بر این است که محموله ارسالی از طرف عرضه کنندگان ، در یک واحد زمانی بصورت آنی دریافت می شود.