سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی اصغر انواری رستمی – عضو هیات علمی مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، دانشگاه تربیت مدر
سیدعبدالجابر قدرتیان کاشان –

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات اساسی روش های موجود رتبه بندی شرکت ها، تاکید عمدۀ آنها بر تنها یک شاخص اصلی نظیرفروش یا درآمد و عدم جامعیت این روشها می باشد. به عبارتی دیگر، این روشها بجای تعیین برترین شرکتها، حجیم ترین و بزرگترین آنها را تعیین می نمایند. این مقاله درصدد رفع مشکل فوق از طریق ارائۀ مدل جامع رتبه بندی شرکت ها می باشد. مدل پیشنهادی ا لگوی توسعه یافته تر ارزیابی متوازن شرکت ها (BSC) به شمار می آید. در مدل پیشنهادی، جهت تبیین جامعتر عملکرد اقعی شرکت ها و تعیین دقیقتر نقاط قوت و ضعف آنها، بجای ۴ مولفه مذکور در مدل های BSC، از ۶ مولفه اصلی مالی، فرایندهای داخلی، مشتری، توسعه و نوآوری، نیروی انسانی و مدیریت بهره گرفته شده است. با مطالعۀ جامع ادبیات تحقیق، ۴۲۲ شاخص عملکرد جهت رتبه بندی استخراجگردیده و به دلیل تعدد مولف ها و شاخص های رتبه بندی از مدل تصمیم گیری چندشاخصه بهره گرفته شده است. مدل پیشنهادی براساس داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تعدادی از شرکت های خودروساز عمدۀ ایران و با بهره گیری از تکنیک وزندهی آنتروپی شانون و TOPSIS مورد آزمون عملی قرار گرفته و نتایج آن در انتهای مقابله ارائه گردیده است.