سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر نیلی پور طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی باقرزاده نیری – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی شعبانی سیچانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دراین مقاله ابتدا ادبیات موضوع مدیریت زنجیره تأمین ، مدیریت لجستیک ، یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تأمین ، سیستمهای اطلاعاتی زنجیره تأمین و برون سپاری فعالیتهای زنجیره تأمین مورد بررسی قرارگرفته است . سپس به عنوان مطالعه موردی ،باتوجه به الزام شتاب زای پیش روی صنعت خودرویی کشور به ویژه شرکتهای زیرمجموعه آنهاباعنوان شرکتهای تأمین کننده قطعات خودرویی ، به سمت فن آوری اطلاعات ازجمله تجارت الکترونیک ، بر آن شدیم تا سیستم فعلی زنجیر ۀ تأمین شرکت ماشین سازی سپاهان از جمله شرکتهای تأمین کننده قطعات خودرویی رااز لحاظ بعد فیزیکی و اطلاعاتی مورد بررسی قرار داده و پس از تجزیه و تحلیل مشکلات فعلی سیستم آن،با توجه به ادبیات موضوع ، یک سیستم زنجیره ی تأمین جامع از دو بعد فیزیکی و اطلاعاتی برای
شرکت نام برده پیشنهاد کنیم . اعتبارمدل پیشنهادی از طریق شبیه سازی فیزیکی و اطلاعاتی زنجیره تأمین بررسی شده و شاخصهای کلیدی جهت ارزیابی سیستم شبیه سازی شده پیشنهادی معرفی شده است . در پایان سعی شده است به کمک نرم افزار Access یک سیستم اطلاعاتی جامع برای شرکت پیشنهاد شود و به کمک نرم افزارMs Project ، جریان