سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید عبادی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدجواد ولدان زوج – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد کریمی – دانشجوی دکتری فتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سلمان احمدی – دانشجوی دکتری GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

پیچیدگی شبکه توزیع برق در مناطق شهری و روستایی، تعداد زیاد تجهیزات شبکه مذکور و نیز تغییرات سریع اطلاعات اجزای شبکه، مدیریت شبکههای توزیع برق را با مشکل مواجه ساخته است . مدیران و کارشناسان شرکتهای توزیع برق نیازمند استفاده از علوم و تکنولوژیهای نوین جهت طراحی، مدیریت و نگهداری شبکه توزیع برق هستند . با توجه به ماهیت مکانی عوارض شبکه توزیع برق، بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی بعنوان علم و فن آوری مدیریت بهینه اطلاعات مکان مرجع، می تواند در انجام بهینه فعالیت های توزیع برق، مدیران و کارشناسان توزیع برق را یاری نماید . درحال حاضر مدل مفهومی و استاندارد پایگاه اطلاعات جغرافیایی صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع تدوین گردیده است . به منظور ایجاد یک زیر ساختار اطلاعاتی و سیستمی مناسب در شرکتهای توزیع برق، دفتر فناوری اطلاعات شرکت توانیر با همکاری دانشکده مهندسی نقشه – برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اقدام به تعریف فاز مطالعاتی طرح GIS صنعت برق در بخش توزیع نموده است . هدف از فاز مطالعاتی طرح سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق در بخش توزیع، تهیه زیر ساختارهای اطلاعات مکانی GIS توزیع برق یعنی تعیین نیازمندیهای
کاربران، مدل مفهومی، استاندارد پایگاه اطلاعات جغرافیایی، مجموعه دستورالعملها، انتخاب محیط و مشخصات فنی فاز اجرایی طرح میباشد . در مرحله اول وضعیت موجود اطلاعات مکانی و توصیفی و نیازمندیهای کاربران توزیع برق در رابطه با GIS تعیین گردید . در مرحله مدل مفهومی نیز مقیاس های ذخیره سازیاطلاعات و اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز GISتوزیع برق تعیین گردید . در مرحله بعد استاندارد پایگاه داده جغرافیایی و مجموعه دستورالعمل های تولید و آماده سازی، بهنگام رسانی، ویرایش اطلاعات، کارتوگرافی عوارض و کنترل کیفیت اطلاعات تدوین گردید . در این مقاله طرح فوق ارائه شده است .