سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی موسایی – کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

چکیده:

جهانی شدنبواسطه مسافرت، رسانه‌‌های ارتباط جمعی، کارگاه‌‌های علمی و فنی، اینترنت و دیگر مجاری ارتباطی، موجب انتقال سریعتر دانشنسبت به گذشته شده است. انتقال بین‌المللی دانش، تخصص تکنولوژیکی و دانش فنی در حال رشد است و بطور فزاینده‌ای در اقتصاد جهانی مهم است.انتقال تکنولوژی مسئله مهمی است که باید با توجه به توانمندی یک کشور ارزیابی شود تا امکان کاربرد، جذب و انطباق آن با شرایط محلی افزایش یابد. به عبارتی انتقال تکنولوژی امکان دسترسی و کسب تکنولوژی را جهت کاربرد مؤثر آن برای توسعه اقتصادی و رشد کشورهای نسبتاً عقب‌مانده از نظر تکنولوژیکی، فراهم می‌کند.از طرفی، جذب تکنولوژی های پیشرفته از طریق انتقال تکنولوژی در نیل به اهداف صنعت حمل و نقل ریلی، از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین، اعمال مدیریت صحیح تکنولوژی در فعالیت‌های انتقال تکنولوژی بایستی به شدت موردتوجه سیاستگذاران صنعت حمل و نقل ریلی قرار گیرد. با این وجود،یکی از گام‌های اساسی در این زمینه، انتخاب روش انتقال مناسب است. البته باید توجه داشت که هر یک از روش‌های انتقال دارای ویژگیهای خاص هستند که بکارگیری آنها باید با توجه به معیارهای مختلف و شرایط حاکم باشد.لذا در این راستا، یک الگوی انتقال تکنولوژی برای شرکت راه آهن ارائه می شود تا با توجه به شرایط محلی ایران و نیز شرایط خاص شرکت ، روش انتقال تکنولوژی مناسبدر قالب یک دیدگاه جامع و سیستمی ارائه گردد.