سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمد حکاک –
بهروز دری –
سیدمحمد اعرابی –
سیدمحمود حسینی –

چکیده:

فرایند مدیریت استراتژیک شامل تدوین، اجرا و کنترل می باشد. در تدوین استراتژی، دیدگاه مینتزبرگ را مورد ملاحظه قرار داده ایم که معتقد است فرایندشکل گیری استراتژی می تواند پدیدار شونده و یا از پیش تعیین شده باشد. در اجرای استراتژی عموما کانون توجه به تغییرات محیطی است از این منظر تغییرات محیطی می تواند بنیادی (گسسته) و یا تدریجی (پیوسته) باشد. کنترل استراتژیک نیز کنترل تغییرات محطیی است و بر این اساس انواع دیدگاه های کنترل ها قابل طرح می باشند که مقاله حاضر به تبیین و طراحی مدلی کنترلی از دیدگاه لورنژ می پردازد. این فرانید در طی سه گام اساسی "شناخت، تحلیل و طراحی" صورت میگیرد. در گام نخست مولفه های این کنترل موردشناسایی قرار خواهند گرفت. سپس در مرحله دوم به تحلیل موضوع خواهیم پرداخت و سرانجام مدل جامع کنترل استراتژیک را از دیدگاه برنامه ریزی و دیدگاه الگوی نوظهور طراحی می کنیم.