سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید معاونیان – دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
یدا … فرزانه – دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
محمداسماعیل گلمکانی – دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

ایده اصلی در طراحی سیستم تعلیق فعال خودرو بکارگیری یک المان تطبیق پذیر هیدرولیکی به منظور اعمال نیروی مناسب بین اکسل وبدنه خودرو می باشد . این نیرو باید به نحوی مناسب کنترل شود تا با کاهش شتاب عمودی موجب افزایش آسایش سرنشینان و با محدود کردن دامنه نوسانات سیستم تعلیق موجب ازدیاد طول عمر سیستم گردد . در این مقاله مشاهدهگر فعالی طراحی شده است که با تخمین متغیرهای حالت، کنترل مناسب سیستم تعلیق را انجام میدهد . بهره مشاهدهگر و بهره کنترل کننده با استفاده از منطق فازی به صورت فعال تغییر کردهاست . در نتیجه سیستم با تغییرات ورودی خود را تطبیق میدهد . پارامترهای کنترلر فازی با کمک الگوریتم ژنتیک تعیین و بهینه سازی شده اند . مقایسه نتایج بهدست آمده با مطالعات مشابه حاکی از بهبود قابل توجه در ویژگی های دینامیک سیستم تعلیق با استفاده از این کنترلر میباشد .