سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس محمدی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا امیدخواه – دانشیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
برات قبادیان – دانشیار بخش ماشین آلات کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از روش قدرتمند طراحی مفهومی به بهینهسازی اقتصادی یک واحد پیوسته تولید بیودیزل از خوراکهایی با درصد بالای اسیدهای چرب پرداخته شد. با بکارگیری قوانین طراحی مفهومی و با اعمال تغییراتی نظیر تغییر موقعیت محل تزریق خوراک به فرآیند و تغییر مکانیسمهای جداسازی محصولات به تصحیح فرآیندهای رایج کنونی پرداخته شد. بهمنظور بررسی تاثیر متغیرهای طراحی بر عملکرد کل فرآیند بخصوص راکتورهای استریفیکاسیون و ترانس استریفیکاسیون, راکتورهای فرآیند مدلسازی شد. مدلهای ارائه شده تاثیر پارامترهایی نظیر میزان اختلاط، دما، نسبت مولی واکنشگرها و زمانماند را بر پارامترهایی نظیر غلظت، انتخابپذیری و درصدتبدیل نمایش میدهند. با ارائه مدلی برای فرآیند سنتز شده به بهینهسازی پتانسیل اقتصادی فرآیند پرداخته شد. درصد اسید چرب آزاد خوراک، درصدتبدیل راکتور استریفیکاسیون، نسبت مولی واکنشگرها در راکتور استریفیکاسیون, درصدتبدیل راکتور ترانساستریفیکاسیون، نسبت مولیواکنشگرها در راکتور ترانساستریفیکاسیون و تناژ تولید بعنوان متغیرهای اصلی طراحی انتخاب شدند. مقادیر بهینه این متغیرها به ترتیب ۴۵-۵۰% مولی ۸۲-۸۹% (تابعی از تناژ تولید)، ۱۱:۱، ۹۶% ۸:۱ به دست امد. با توجه به رابطه مستقیم بینپتانسیل اقتصادی و تناژ تولید بیشترین پتانسیل اقتصادی در حداکثر مقدار تولید ممکن حاصل می شود. با توجه به مقادیر بهینه متغیر های گفته شده، نقطه سربهسر این فرایند در تناژ تولید ١٥٧ تن در سال واقع میشود.