سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدابراهیم ابطحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سامانه پاسخگوی هوشمند نقطه تجار ی ایران سامانه مولد خدمات الکترونیکی برای صادر کنن د گان و وارد کنندگان کالاها وخدمات است که جهت درج بر روی نقطه تجاری ایران در نظر گرفته شده اس ت . به کمک خدمات این سامانه برا ی کاربران امکان انجام از راه دور بخش اعظ م ی از خدمات اطلاعا ت ی ، سامانه ای، اخذ راهنمائ ی ها ی فعا لیتی،اطلاع از گردش کار، قوا نین و الزام ا ت حقوقی به روز، تس ه یل اعمال معاملات ی،توزیع فرصت ها ی تجار ی و تجم یع خدمات الکترون یکی ذ ینفعان و همکاران نقطه تجا ر ی بر رو ی یک شبکه را یانه ای عملی خواهد شد. .این مقاله نتیجه پ زوهشی است که پس از مطالعات موضوعی با طراحی مفهومی سامانه راه حل ادامه یافته و پس ا ز تشریح گزینه های راه حل و امکان سنجی مبتنی بر مدل در ابعاد اقتصادی، فنی و اجرائی، چهار راه حل امکان سنجی شده نهائی بعنوان راه حل توصیف نموده است .. این پ ژوهش نوآورانه که در جهت بو م ی ساز ی و انتقال فناوری تجارت الکترونیکی اقدامی موثر است به سفارش وزارت بازرگانی در معاونت پزوهشی دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است.